آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (با روش فشرده) شماره 200961132000126 (961/82)
تاریخ انتشار :   16 / 12 / 96
پيوست