آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 200971132000001 (971/2) از روش فشرده، تجدید فراخوان شماره 200961132000122 (961/79)
تاریخ انتشار :   19 / 1 / 97
پيوست