دفتر خدمات مشترکین
  • فروش انشعاب در سطح ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر، با طرح و تصویب در کمیته مصارف ‏سنگین.‏
  • اخذ قرائت مصارف انرژی اکتیو و راکتیو و دیماند کنتور مشترکین با ولتاژ 63 کیلوولت و ‏بالاتر و بررسی و تجزیه تحلیل آن.‏
  • ارائه خدمات بعد از فروش و پشتیبانی از مشترکین با ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر.‏
  • بررسی الگوی مصرف برق در صنایع مطابق دستورالعمل وزارت نیرو جهت مشترکین فوق ‏توزیع شرکت.‏
  • نگهداری و بروزآوری سیستم فروش انرژی جهت تهیه گزارشات مدیریتی و عملیات دوره ‏ای (قرائت، ایجاد دوره، انجام محاسبات ، صدور صورتحساب و . . . ).‏
  • بررسی درخواست شرکتهای توزیع جهت اختصاص فیدر 20 کیلوولت عمومی.‏
  • مشارکت با کمیته مصارف سنگین شرکتهای توزیع جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز ‏شرکتهای مذکور.‏
  • بررسی درخواستهای احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک تا 15 مگاوات در سطح منطقه ‏تحت پوشش شرکت برق منطقه ای غرب.‏
  • صدور موافقت نامه و پروانه احداث و اتصال به شبکه متقاضیان احداث نیروگاه مولد ‏مقیاس کوچک پس از طرح و تصویب در کمیته مولد مقیاس کوچک.‏