مسابقه شماره 2

نام
*   
نام خانوادگی
*   
کدملی
 
با توجه به آیه 28 سوره کهف از دیدگاه امام صادق و امام باقر(ع) مراد از خواندن خداوند در صبحگاه و شامگاه چیست؟.
پرداخت زکات
خواندن نماز صبح و عشا
اقامه نماز
پرداخت خمس