آمار رسمی بهره برداری به صورت ماهیانه
 • تعاریف و مفاهیم
 • تهیه کنندگان و نحوه تماس
 • اطلاعات عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

  

     " آمار رسمی به تفکیک ماهیانه"

 • فروردین ماه

             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • اردیبهشت ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • خرداد ماه
              - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • تیر ماه
              - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • مرداد ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • شهریور ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • مهر ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • آبان ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • آذر ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • دی ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • بهمن ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها

 • اسفند ماه
             - خلاصه شاخص های آمار مدیریتی

             - گروه داده ها