مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: علی چهل امیرانی

سمت فعلی:مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب

سال و محل تولد:1348- زنجان

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی علمی کاربردی برق

سابقه خدمت در صنعت برق از سال :  1369

سوابق فعالیتهای اجرایی:

- معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای زنجان

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای زنجان .

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب.


 
تقدیر نامه ها:
- کوششهای صادقانه و خدمات ارزنده در مسیر تحقق اهداف شرکت
- در راستای قدردانی از زحمات در تهیه بودجه اصلاحیه سال جاری توسط مدیرعامل
- قدردانی از تلاش و همکاری در استقرار مناسب نظام آراستگی و کسب رتبه برتر
- تقدیر از تلاشها و زحمات در راستای برگزاری هر چه با شکوه تر برنامه های اجرایی

شرح وظایف :

-ارتباط مؤثر با ساير واحدهاي شركت در تدوين اهداف و تحقق وظايف و  سياستها و خط مشي‌هاي تعيين شده

- اجراي قوانين، مقررات و دستورالعملهاي صادره و انجام مطلوب وظايف دفتر

- برنامه ريزي بمنظور استفاده مطلوب از امكانات واحد تحت سرپرستي

- كنترل دقيق پيشرفت كار و انجام بموقع برنامه‌هاي واحد در مقاطع زماني پيش بيني شده

- همكاري و هماهنگي مستمر با واحدهاي ذيربط در زمينه‌هاي پيش بيني بودجه و سازماندهي واحد تحت سرپرستي، برنامه ريزي نيروي انساني و نيازسنجي آموزشي پرسنل تحت سرپرستي، ارزيابي عملكرد واحد و ساير برنامه‌هاي واحد

- بررسي و ارزيابي فعاليتها و عملكرد واحد تحت سرپرستي به منظور شناسايي تنگناها و ارائه راه حل‌هاي اصولي در حل مسائل و مشكلات

- تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي در رابطه با فعاليتهاي واحد جهت ارائه به مقام مافوق

- كنترل و بررسي فعاليتهاي شغلي پرسنل واحد به منظور ارتقاء كيفيت فعاليتها و پيشگيري از انجام هرگونه عمليات غير منطبق با نيازمنديهاي تعريف شده

- مستند سازي و برنامه ريزي براي تحكيم روابط انساني در محيط كار و ايجاد مكانيسم‌هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل واحد

- حضور در جلسات و گردهمائيها حسب مورد

- پيش بيني ، تهيه و نگهداري مايحتاج و ملزومات اداري دفتر مدير عامل و واحدها تحت سرپرستي  عمومي

- انجام خدمات اداري و دفتري مدير عامل و هيئت مديره شركت

- تنظيم ، برنامه ريزي جلسات ، برقراري ارتباط ، و تعيين اوقات ملاقات مسئولان و ارباب رجوع با مدير عامل

- حفظ ، نگهداري ،  بايگاني  پروندها و اوراق ، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك واجد

- تدوين گزارش  هفتگي ، ماهانه و سالانه  از مجموعه اتفاقات ، و نتايج ملاقاتهاي انجام شده و پيگيري موارد ارجاعي تا حصول نتيجه

- هماهنگي و همكاري با دبير خانه مركزي شركت در ارتباط با ارجاع و توزيع مكاتبات دفتر مدير عامل

- انجام حسابرسي داخلي و نظارت بر عملكرد مالي شركت و ايجاد هماهنگي در كليه فعاليتهاي حسابرسي با توجه به مقررات جاري

- بررسي و تجزيه و تحليل گزارشهاي مالي جهت ارائه به  مدير عامل

- تهيه و تنظيم برنامه هاي حسابرسي داخلي شركت

- بررسي مستمر حسابهاي شركت و حصول اطمينان از صحت ثبت و نگهداري آنها

- تقسيم  كار بين حسابرسان تحت سرپرستي و كنترل عمليات حسابرسي آنها در واحدهاي مختلف

صورت برداري از كالاهاي انبار به طور ساليانه

- بررسي و تجزيه و تحليل گزارشات سازمان حسابرسي و بازرسين قانوني و ديوان محاسبا ت  با همكاري واحدهاي ذيربط در خصوص رفع مغايرتها

- ارائه  گزارش جامع از نتايج حسابرسيها و اسناد رسيدگي شده  جهت ارائه به مقام ما فوق

- انجام ساير مورارد ارجاعي مربوط به شغل

- هدايت و نظارت بر حسن انجام امور خدمات اداري و دفتري ، حفظ و نگهداري ، اوراق ، پروندها و اسناد و مدارك ، دفتر هيئت مديره و مدير عامل

- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي حسابرسي داخلي و عملكرد مالي شركت