شناسه خدمت - عنوان خدمت                                         بستر ارایه خدمت
 
min14651303000 - خدمات صورتحساب ( قبض)
 
      13031465100- تسویه حساب                                                اینترنت       telephon
 
     13031465101 - تسویه بدهی                                                 اینترنت      telephon
 
     13031465102- تغییر تعرفه                                                     اینترنت      telephon

     13031465103- صدور قبض المثنی                                           اینترنت      telephon   اینترنت
     13031465104- بررسی صورتحساب                                         اینترنت     telephon
    13031465105- سوابق مصارف و صورتحساب                               اینترنت     telephon
     13031465106  - سوابق پرداخت                                             اینترنت   telephon
 
minus 14661303000 - خدمات مشترکین
     13031466101- تغییر مکان داخلی                                          internet      telephon
     13031466102 - وصل مجدد انشعاب                                       internet         telephon   
     13031466103- جمع آوری موقت انشعاب                                  internet        telephon   اینترنت
     13031466104- جمع آوری دایم انشعاب                          internet      telephon   اینترنت 
     13031466105- اصلاح اطلاعات                                      internet        telephon 
     13031466106- اصلاح نام                                            internet        telephon    اینترنت
     13031466107- تغییر نام                                           internet        telephon   اینترنت
     13031466108 - آزمایش کنتور                                    internet       telephon
     13031466109- اصلاح سرویس انشعاب                        internet      telephon
    13031466110 - قطع موقت انشعاب                             internet         telephon    اینترنت
13031466111- نصب مجدد انشعاب                                 internet      telephon                                              
  min 14671303000 - رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
        13031467100- افزایش آمپر                                  internet     telephon
        13031467101 - درخواست کاهش آمپراژ                  internet     telephon    اینترنت
        13031467102 - درخواست انشعاب آمپری                internet   telephon       اینترنت
        13031467103 - تفکیک یا ادغام انشعاب                   internet    telephon     اینترنت
        13031467104 - واگذاری برق موقت                         internet     telephon