نظرستجی

اطلاع رسانی در خصوص وظایف، قوانین و مقررات و خدمات پورتال برق غرب در چه حد است؟

 

با تشکر از شما

 
شما در این نظرسنجی شرکت نموده اید.