خدمات و اطلاع رسانی الکترونیکی

مراجعه کننده محترم:

ضمن خوش آمد به شما برای ورود به پورتال خارجی شرکت برق منطقه ای غرب ، بدینوسیله فهرست خدمات و اطلاع رسانی الکترونیکی و راهنمای استفاده از خدمات قابل دستیابی از طریق پورتال تقدیم می گردد :