معرفی شرکت

شرکت برق منطقه ای غرب مسئولیت تولید و انتقال انرژی الکتریکی موردنیاز مصارف مختلف در منطقه غرب کشور به وسعت 71723 کیلومترمربع برعهده دارد. حدود جغرافیایی برق منطقه ای غرب محدود است به سه استان مرزی کرمانشاه، کردستان و ایلام که سه استان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند، از دیگر همسایگان این منطقه آذربایجان غربی، همدان، خوزستان، لرستان و زنجان را می توان نام برد. حوزه تحت پوشش این شرکت بر اساس آخرین سرشماری عمومی (سال 1390) دارای جمعیتی بالغ بر 3996471  نفر می باشد. 

 

ترکیب ظرفیت منصوبه نیروگاهی منطقه شامل 956 مگاوات سیکل ترکیبی (سیکل ترکیبی سنندج)، 765.2 مگاوات گازی (نیروگاه گازی اسلام آباد230، زاگرس کوثر و هدف(تولید پراکنده))، 640 مگاوات بخاری (بيستون)، 20 مگاوات دیزلی (ديزلي سنندج و ایلام) و 498.5 مگاوات برقابی (پیران،سد آزاد(نگل) و سد سیمره(دره شهر)) در حوزه شرکت برق منطقه ای غرب می باشد.

همچنین برق منطقه ای غرب دارای دو مرکز کنترل دیسپاچینگ انتقال(AOC) و فوق توزیع (RDC) می باشد که محدوده عملیاتی دیسپاچینگ انتقال شامل کلیه پستهای 400 کیلوولت و 230 کیلوولت دو شرکت برق منطقه ای غرب و باختر شامل استانهای کرمانشاه، کردستان ، ایلام ، مرکزی، همدان و لرستان و محدوده عملیاتی دیسپاچینگ فوق توزیع شامل کلیه پستهای 132 کیلوولت و 63 کیلوولت در محدوده استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام است.

علاوه بر آنچه که گفته شد برق منطقه ای غرب اهداف کیفی و اهداف کلی زیر را دنبال می کند:

الف-اهداف کیفی:

توسعه ظرفیت های برق رسانی ،کاهش هزینه های تولید، انتقال و فوق توزیع ،افزایش عمر تأسیسات و تجهیزات ،بهبود خدمات به مشترکین ،استمرار و پایداری در شبکه ،کاهش تلفات برق در تأسیسات و شبکه های قدرت

ب-اهداف کلی:

مشارکت در برنامه ریزی توسعه پایدار کشور ،سامان دادن فعالیتها در قالب برنامه های مدون ،استاندارسازی روشها، فعالیتها و تجهیزات ، رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی ،مبادله انرژی با سایر مناطق ،صادرات انرژی برق به کشورهای همجوار ،خصوصی سازی و مدیریت مصرف