اطلاع رسانی الکترونیکی
  • اطلاع رسانی الکترونیکی خدمات مشترکین

             - خدمات صورتحساب

                        - تسویه حساب
                        - تسویه بدهی
                        - تغییر تعرفه
                        - صدور قبض المثنی
                        - بررسی صورتحساب
                        - سوابق مصارف و صورتحساب
                        - سوابق پرداخت
 
               - خدمات مشترکین
                        - درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب
                        - تغییر مکان داخلی
                        - وصل مجدد انشعاب
                        - جمع آوری موقت انشعاب
                        - جمع آوری دایم انشعاب
                        - اصلاح اطلاعات
                        - اصلاح نام
                        - تغییر نام
                        - آزمایش کنتور
                        - تعویض کنتور
                        - اصلاح سرویس انشعاب
                        - قطع موقت انشعاب
                        - نصب مجدد انشعاب
 
              - رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
                       - افزایش آمپراژ
                       - کاهش آمپراژ
                       - درخواست انشعاب آمپری
                       - تفکیک یا ادغام انشعاب
                       - واگذاری برق موقت
 
  • اطلاع رسانی تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

  • اطلاع رسانی متفرقه