خدمات الکترونیکی
  • خدمات الکترونیکی خدمات مشترکین
               - خدمات صورتحساب
                        - تسویه حساب
                        - تسویه بدهی
                        - تغییر تعرفه
                        - صدور قبض المثنی
                        - بررسی صورتحساب
                        - سوابق مصارف و صورتحساب
                        - سوابق پرداخت
 
               - خدمات مشترکین
                        - درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب
                        - تغییر مکان داخلی
                        - وصل مجدد انشعاب
                        - جمع آوری موقت انشعاب
                        - جمع آوری دایم انشعاب
                        - اصلاح اطلاعات
                        - اصلاح نام
                        - تغییر نام
                        - آزمایش کنتور
                        - اصلاح سرویس انشعاب
                        - قطع موقت انشعاب
                        - نصب مجدد انشعاب
 
              - رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
                       - افزایش آمپراژ(قدرت)
                       - کاهش آمپراژ(قدرت)
                       - درخواست انشعاب آمپری
                       - تفکیک یا ادغام انشعاب
                       - واگذاری برق موقت
                        
 
 
  • خدمات الکترونیکی امور تدارکات و قراردادها
 
  • خدمات الکترونیکی تحقیقات و کیفیت تجهیزات
               - تعریف پروژه تحقیقاتی
               - فرم داوری اولیه
               - فرم داوری نهایی
               - درخواست ترجمه/تالیف
 
  • خدمات الکترونیکی مدیریت مصرف
 
  • خدمات الکترونیکی امور کارکنان
             - امور بازنشستگان
 
 
  • خدمات الکترونیکی دفتر حقوقی
             - دریافت شکایات
 
  • خدمات الکترونیکی متفرقه
             - ارتباط با مدیرعامل