معرفی مدیریت مصرف

مديريت مصرف شامل مجموعه‌ای از فعاليتهای به هم پيوسته بين صنعت برق و مشترکين آن به منظور تعديل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارآيی بيشتر و هزينه کمتر به مطلوبيت يکسانی در زمينه مصرف دست يافت. در اين صورت عرضه‌کننده و مصرف کننده به سود بيشتری دست خواهند يافت. مقوله‌هايی مانند افزايش بازده نيروگاهها، تکنولوژی‌های جديد و خدمات مشاوره‌ای در کنار کنترل بار، نرخهای چندتعرفة ای و ذخيره انرژی در حيطه مديريت مصرف قرار می‌گيرند.

هدف مديريت مصرف:

مديريت مصرف عبارت است از برنامه‌ريزی، اجراء و نظارت‌بر آن قسمت از فعاليتهای مرتبط با برق که برمصرف برق تأثير می‌گذارد و سبب بوجود‌آمدن تغييرات مطلوب در شکل بار، الگوی زمانی مصرف و ميزان مصرف انرژی می‌گردد.

منافع حاصل از مديريت مصرف در موارد زير خلاصه نمود:

1. کاهش ميزان مصرف پيک از طريق کنترل سيستم، نرخهای تعرفه تصاعدی و مبتنی‌بر فصلها و زمانهای مختلف و ذخيره‌سازی

2. کاهش هزينه توليد با بهبود ضريب بار بدون نياز به ساخت نيروگاههای جديد

3. تخصيص بهينه منابع در بلندمدت با ايجاد توازن بين عرضه و تقاضای برق

4. اتخاذ سياستهای مناسب در جهت حفظ محيط زيست و کاهش آلودگی

5. اتخاذ سياستهای مناسب در صنايع و کمک به صنايع در جهت کاهش هزينه توليد

6. آزادسازی سرمايه‌های صنعت برق به منظور افزايش کارآيی جهت رفاه مصرف‌کننده در اين راستا، با اتخاذ سياستهای مناسب نه تنها سطح زندگی و مطلوبيت مصرف کاهش نمی‌يابد، بلکه هدف حفظ سطح زندگی و سطح رفاه با مصرف کمتر انرژی است.