معرفی

جمع آوري اطلاعات و آمار مفيد و بروز يكي از مهمترين ابزارهاي تصميم گيري و مديريت سازمانها مي باشد . در حقيقت آمارهاي صحيح ، دقيق و بهنگام خيلي سريع ضعفها و قوتها را روشن كرده و راه را براي تصميم گيري بهتر آماده مي كند .

موفقيت برنامه هاي توسعه در هر سازماني بستگي به كيفيت آمار و اطلاعات موجود در آن سازمان دارد . پيشرفت روز افزون تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي تاثير فراواني بر حيات جوامع و دولتها داشته و اين امكان را فراهم آورده كه هر نوع برنامه ريزي يا تجزيه و تحليل پديده ها و رخدادها به كمك آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام صورت پذيرد .

گزارشات و اطلاعاتي كه مشاهده مي فرمائيد گزيده اي از آمار و اطلاعات شركت برق منطقه اي غرب مي باشد كه بصورت ماهيانه و ساليانه تهيه و توزيع مي شود تا با صرف كمترين زمان ممكن اطلاعات مورد نياز را دريافت نمائيد ، كه انجام كليه مراحل مديون تلاش و كوشش كليه معاونتهاي شركت و شركتهاي مديريت توليد بوده ،كه جا دارد از ايشان جهت كمك به تهيه و تدوين اين مجموعه گزارشات تشكر و قدر داني شود .